Skip to main content

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (dalej: RODO) informujmy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W WĘGROWIE, ul. Północna 1, 07-100 Węgrów,  zwanym dalej: również „PLW”.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem email piwet_wegrow@wp.pllub numerem telefonu: (25) 792-24-06. Z inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Do zakresu działania PLW należy wykonywanie zadań mających na celu zapewnienie ochrony zdrowia publicznego. Wynikają one z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 36 z późn. zm.). Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
 4. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
  1. Dane osobowe przetwarzane przez PLW przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi w przepisach prawa.
  2. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma prawo do dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, ponieważ wynika z przepisów prawa na podstawie, których działa PIW. Konsekwencją ich niepodania byłby brak możliwości wykonywania wzajemnych praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów weterynaryjnych. W przypadku danych osobowych udostępnionych przez Państwa dobrowolnie, których obowiązek przekazania nie wynika z przepisów prawa, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania, a także do ich usunięcia. Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe (wymóg ustawowy). W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. W celu uzyskania informacji o potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, prosimy o zgłoszenie się do Inspektora Ochrony Danych lub o kontakt: piwet_wegrow@wp.pl, tel. (25) 792-24-06.

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie
informujemy, że:

1) współadministratorem danych osobowych:

a) w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),

 1. b) w ramach zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Siedlcach jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Siedlcach,
 2. c) w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Węgrowie jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Węgrowie, który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO;

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych
możliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym:

 1. a) w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl., tel. 22 623 24 81,
 2. b) w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Siedlcach: wiw@wiw.mazowsze.pl, tel. 25 632 64 59,
 3. c) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Węgrowie: piwet_wegrow@wp.pl, tel. 25 792 24 06,

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia:

 1. a) rejestrów z działu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego:

– podmioty zarejestrowane, podmioty zatwierdzone, sprzedaż bezpośrednia – na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 16.12.2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, art. 31 Rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.;

 1. b) rejestrów z działu pasz i utylizacji:

– rejestr zakładów wytwarzających lub wprowadzających do obrotu pasze, zatwierdzonych lub zarejestrowanych na podstawie  Rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz,

– lista zakładów posiadających zezwolenie na stosowanie materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego na podstawie  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r.,

– rejestr podmiotów utylizacyjnych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

 1. c) rejestrów z działu zdrowia i ochrony zwierząt:

– rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną o których mowa w art. 1 pkt 1 lit a-l, n, p.; art. 11, ust. 1 (Dz.U. 2017 poz. 1855 z późn zm.)  Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

– wykaz gospodarstw do kontroli dobrostanu na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2007 r. nr 121, poz. 842, z późn. zm.),

– harmonogram kontroli wytypowanych gospodarstw i siedzib stad do kontroli CC oraz kontroli IRZ zgodnie z Instrukcją GLW Nr GIWpr.02010-17/2015 z dnia 13 listopada 2015 r.

4) dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony
w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym
 i  archiwach;

5) w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom;

6) każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

7) mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

8) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej;

9)  Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.